Zasielanie newsletterov a obchodných oznámení

Súhlas

Udelením tohto súhlasu so spracovaním osobných údajov poskytujete súhlas na to, aby spoločnosť Alca plast, s.r.o. IČ: 256 55 809 (ďalej ako "spoločnosť") spracovávala Vaše osobné údaje poskytnuté na základe tohto súhlasu podľa ďalej uvedených podmienok.

Rozsah spracovanie Vašich osobných údajov

Spoločnosť bude na základe tohto súhlasu spracovávať Vaše meno, pracovnú pozíciu, zamestnávateľa, email, telefónne číslo a to za ďalej uvedeným účelom.

Účel spracovania Vašich osobných údajov

Spoločnosť bude Vaše osobné údaje poskytnuté na základe tohto súhlasu opracovať na zasielanie newsletterov, obchodných oznámení, pozvánok na akcie a ďalej k ponuke produktov a služieb poskytovaných spoločnosťou. Ďalej je účelom spracovania osobných údajov vykonávanie marketingovej analýzy s cieľom prispôsobenia konkrétnej ponuky a skvalitnenia poskytovaných služieb.

Právny základ spracovania osobných údajov

Právnym základom spracovania je tento Váš súhlas. Vaše Osobné údaje sú spracovávané v súlade so Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov - Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 - (ďalej ako "GDPR").

Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje spracovávané

Spoločnosť bude Vaše osobné údaje spracovávať po dobu piatich rokov, ak tento súhlas neodvoláte skôr.

Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

Tento Váš dobrovoľne udelený súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek bezplatne odvolať, a to prostredníctvom zaslania emailu na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúceho zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním.

Osoby s prístupom k Vašim osobným údajom

K Vašim osobným údajom budú mať prístup pracovníci spoločnosti, externí spolupracovníci a prípadne tiež tretie osoby - spracovatelia, ktorí poskytujú vhodné záruky a ktorých spracovanie spĺňa všetky požiadavky GDPR, a ktoré budú dostatočne chrániť Vaše práva a Vaše osobné údaje. Týmito osobami sú najmä marketingové spoločnosti. Tieto osoby však budú mať prístup k týmto údajom len po dobu nevyhnutne potrebnú a v nevyhnutne potrebnom rozsahu, ak to bude potrebné pre poskytnutie služby a splnenie zákonných požiadaviek. K Vašim osobným údajom budú mať prístup vybrané spoločnosti skupiny Alca plast a to Alca plast servis, sro , IČO 247 59 783, DIČ CZ24759783, Praha 4 - Krč, U Habrovky 247/11, PSČ 14000, Česká republika, Alca plast SK, sro, IČO 36 537 616, DIČ 2020148614, Novozámocká 209, Nitra 949 05, Slovensko, SC ALCAPLAST RO S.R.L., Id. No. 24592465, VAT Reg.No. RO24592465, Str. Turda, Nr.15, 550052 Sibiu, Rumunsko, Alca Plast HU Kft., DIČ HU23550238, Fuvaros köz 1., 2900 Komárom, Maďarsko, Alca plast PL sp.z oo, IČO 241542800, DIČ PL9372618244, Ul. Ks. Londzina 47, 43-382 Bielsko-Biała, Polsko.

Kontaktné údaje spoločnosti

Spoločnosť môžete kontaktovať na emailu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. či písomne ​​na adrese sídla spoločnosti. Spoločnosť je oprávnená požadovať preukázanie Vašej totožnosti s cieľom zamedziť neoprávnenému prístupu k Vašim osobným údajom.

Vaše práva súvisiace s ochranou Vašich osobných údajov

Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas, opraviť či doplniť osobné údaje, požadovať obmedzenie spracovania, namietať alebo podať sťažnosť proti spracovaniu osobných údajov, požadovať prenesenie údajov, právo prístupu k svojim osobným údajom, byť informovaný o porušení bezpečnosti osobných údajov, vymazania a ďalšie práva stanovené v GDPR.

Právo podať sťažnosť na dozorný úrad

Kedykoľvek môžete podať sťažnosť týkajúcu sa spracovania Vašich osobných údajov alebo neplnenia povinností spoločnosti vyplývajúcich z GDPR k dozornému úradu. Dozorným úradom je v SR Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Povinnosť poskytnúť osobné údaje a následky neposkytnutia osobných údajov

Vaše osobné údaje poskytujete celkom dobrovoľne. Nemáte žiadnu povinnosť ich poskytnúť. V prípade, že Vaše osobné údaje neposkytnete, nebudeme Vám môcť zasielať naše newslettery, pozvánky a obchodné oznámenia.