Informačné memorandum

Obsah

Zásady zpracování osobních údajů. 1

Obsah. 1

1. Zásady zpracování osobních údajů. 1

2. Shromažďování osobních údajů. 2

2.1. Důvody shromažďování osobních údajů. 2

2.2. Zasílání za účelem přímého marketingu. 2

2.3. Souhlas. 2

2.4. Získání osobních údajů. 2

3. Využití Vašich osobních údajů. 3

4. Předávání Vašich osobních údajů dalším osobám.. 3

4.1. Předávání ke zpracování 3

4.2. Třetí osoby - zpracovatelé, jimž budou osobní údaje předávány. 3

4.3. Předávání mimo EU.. 3

5. Automatické individuální rozhodování a profilování 4

6. Doba zpracování osobních údajů. 4

7. Vaše práva. 4

7.1. Právo na informace. 4

7.2. Právo na opravu. 5

7.3. Právo být zapomenut – právo výmazu. 5

7.4. Právo na omezení zpracování 5

7.5. Právo vznést námitku. 5

7.6. Právo na přenositelnosti údajů. 5

7.7. Právo podat stížnost 5

8. Zavedená opatření 6

9. Osoba řešící záležitosti ochrany osobních údajů. 6

10. Kontaktní údaje. 6

11. Závěr 6

1. Zásady spracovania osobných údajov

Naša spoločnosť Alca plast, sro, Biskupský dvor 2095/8, 110 00 Praha 1, ČR, IČO: 256 55 809, DIČ: CZ25655809, zapísaná na Mestskom súde v Prahe, oddiel C, vložka 58560, bude pri svojej činnosti spracovávať Vaše osobné údaje. V týchto zásadách sú stanovené pravidlá, ktorými sa budeme pri spracovaní Vašich osobných údajov riadiť, aby bolo chránené právo na ochranu Vašich osobných údajov, Vaše právo na súkromie a nemohlo dôjsť k zneužitiu Vašich osobných údajov. Týmito zásadami sa budeme riadiť po celú dobu, po ktorú budeme spracovávať akékoľvek Vaše osobné údaje.

Pravidlá spracovanie osobných údajov uvedené v týchto zásadách zodpovedajú povinnostiam, ktoré nám sú uložené pri spracovaní osobných údajov Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES - Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej ako "GDPR").

Prostredníctvom týchto zásad Vás tiež informujeme o skutočnostiach a Vašich právach, o ktorých v súlade s GDPR musíte byť informovaní, a ktoré zabezpečujú dostatočnú transparentnosť pri spracovaní Vašich osobných údajov.

V týchto zásadách sú stanovené postupy a princípy, na základe ktorých budeme Vaše osobné údaje spracovávať a budeme s nimi nakladať. V prípade, že by bolo čokoľvek nejasné alebo by ste sa chceli na čokoľvek týkajúce sa Vašich osobných údajov opýtať, využite kontaktné údaje uvedené v týchto zásadách.

2. Zhromažďovanie osobných údajov

2.1. Dôvody zhromažďovania osobných údajov

Osobné údaje od Vás budeme zhromažďovať a spracovávať výlučne, ak to je nevyhnutné pre:

a) Plnenie požiadaviek zákona.

b) Plnenie zmluvy, ktorú ste s nami uzavreli alebo chcete uzavrieť.

c) Poskytnutie služby, ktorú chcete využiť.

d) Účely našich oprávnených záujmov, ak v takomto prípade nebudú mať prednosť Vaše záujmy alebo základné práva a slobody dotknutých osôb vyžadujúce ochranu osobných údajov.

2.2. Zasielanie za účelom priameho marketingu

Oprávneným záujmom môže byť spracovanie Vašich osobných údajov za účelom priameho marketingu - zasielanie obchodných oznámení, ak už sme s Vami v obchodnom vzťahu, a obchodných oznámení bude priamo súvisieť s tovarom alebo plnením, ktoré sme Vám už poskytli. Odber takých marketingových oznámení však môžete kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom odkazu v obchodnom oznámení alebo prostredníctvom kontaktného emailu uvedeného nižšie.

2.3. Súhlas

V ostatných prípadoch môžeme Vaše osobné údaje získavať a spracovávať iba s Vaším výslovným a slobodným súhlasom. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených týchto princípoch. Konkrétne podmienky využitia Vašich osobných údajov po udelení súhlasu sú vždy uvedené v každom jednotlivom súhlasu.

2.4. Získanie osobných údajov

Vaše osobné údaje nezískavame z verejne prístupných zdrojov, ale vždy iba od Vás alebo od tretích osôb, ktoré s nami spolupracujú a získali od Vás osobné údaje v súlade so zákonom a môžu nám ich odovzdať. V oboch prípadoch sa budeme riadiť týmito zásadami.

Vaše osobné údaje si od Vás buď priamo výslovne vyžiadame alebo ich môžeme získať, ak sa registrujete do našich služieb, uzatvárate s nami zmluvu alebo využívate nejakú službu. Prípadne nám môžete Vaše osobné údaje poskytnúť napríklad vyplnením formulárov na webovej stránke alebo komunikáciou s nami prostredníctvom telefónu, e-mailu, internetové diskusie či inak. Niektoré z nich ďalej zhromažďujeme automaticky s vaším súhlasom, napríklad použitím cookies, keď navštevujete naše webové stránky.

O konkrétnom dôvode spracovania Vašich osobných údajov Vás budeme vždy v každom konkrétnom prípade informovať. Táto informácia je buď uvedená priamo v uzatváranej zmluve, alebo v podmienkach poskytovanej služby alebo v týchto zásadách. Prípadne sa nás môžete kedykoľvek spýtať na dôvody spracovanie Vašich osobných údajov prostredníctvom kontaktných údajov uvedených nižšie.

3. Využitie Vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje používame primárne na to, aby sme vám poskytli naše služby, plnili uzavretú zmluvu, plnili zákonné požiadavky, upozornili vás na zmeny v našich službách, aby sme naše služby vylepšovali, aby sme s Vami mohli uzavrieť požadovanú zmluvu alebo ju plniť, prípadne k plneniu zákonných požiadaviek. Tieto informácie takisto môžeme s vaším súhlasom použiť na to, aby sme Vás informovali o iných službách a produktoch, ktoré my alebo vybrané tretie strany ponúkajú a ktoré by Vás mohli zaujímať, prípadne by ste ich mohli využiť. O prípadnom inom využití Vašich osobných údajov Vás budeme vždy informovať.

4. Odovzdávanie Vašich osobných údajov ďalším osobám

4.1. Odovzdávanie na spracovanie

Vaše osobné údaje neoznámime nikomu mimo prípady, ktoré sú opísané v týchto zásadách.

K Vašim osobným údajom budú mať prístup zamestnanci našej spoločnosti, ktorí budú poverení s týmito osobnými údajmi pracovať. Všetci zamestnanci, ktorí budú mať k Vašim osobným údajom prístup, sú písomne ​​zaviazanie mlčanlivosťou, teda sa o Vašich osobných údajoch nesmie nikde šíriť. Títo zamestnanci sú tiež zodpovedne vybraní a riadne vyškolení, aby vedeli, ako majú s Vašimi osobnými údajmi zaobchádzať a za akých podmienok môže dôjsť k spracovaniu Vašich osobných údajov.

Vaše osobné údaje potom budeme odovzdávať niektorým tretím osobám, pokiaľ to bude potrebné. Tieto osoby sa nazývajú spracovatelia. Naša spoločnosť zodpovedá za to, že títo spracovatelia budú poskytovať vhodné záruky na spracovanie Vašich osobných údajov. Všetkých spracovateľov si zodpovedne vyberáme. Spracovatelia budú súčasne zmluvne zaviazaní, aby plnili všetky svoje povinnosti, vďaka čomu bude zmluvne zabezpečené, že Vaše osobné údaje sú dostatočne chránené a minimalizovalo sa nebezpečenstvo ich zneužitia.

Ak nám k tomu dáte súhlas, tak potom niektoré informácie môžeme odovzdávať aj vybraným tretím stranám, aby Vás informovali o službách a produktoch, ktoré my alebo vybrané tretie strany ponúkajú a ktoré by Vás mohli zaujímať.

4.2. Tretie osoby - spracovatelia, ktorým budú osobné údaje odovzdávané

Spracovatelia sú predovšetkým naši účtovní, právni, daňoví, marketingoví a iní poradci a spolupracujúce.

Ďalej je naša spoločnosť v konzorciu s Alca plast servis, sro, IČO 247 59 783, DIČ CZ24759783, Praha 4 - Krč, U Habrovky 247/11, PSČ 14000, Česká republika, Alca plast SK, sro, IČO 36 537 616, IČ DPH 2020148614, Novozámocká 209, Nitra 949 05, Slovensko, SC ALCAPLAST RO S.R.L., Id. No. 24592465, VAT Reg.No. RO24592465, Str. Turda, Nr.15, 550052 Sibiu, Rumunsko, Alca Plast HU Kft., DIČ HU23550238, Fuvaros köz 1., 2900 Komárom, Maďarsko, Alca plast PL sp.z oo, IČO 241542800, DIČ PL9372618244, Ul. Ks. Londzina 47, 43-382 Bielsko-Biała, Polsko. Tieto spoločnosti úzko spolupracujú a zdieľajú niektoré administratívne a personálne zdroje. Medzi našou spoločnosťou a týmito spoločnosťami teda bude dochádzať k vzájomného odovzdávania Vašich osobných údajov, spoločnosti však zaisťujú dostatočné záruky ochrany Vašich osobných údajov.

Môžeme tiež Vaše osobné údaje zdieľať s ďalšími tretími stranami s cieľom, aby sme zabránili trestnému činu a znížili riziká, ak to vyžaduje zákon a kde to považujeme za vhodné, v reakcii na súdny proces alebo aby sme ochránili práva či majetok našej spoločnosti, našich partnerov alebo Vás .

4.3. Odovzdávanie mimo EÚ

Vaše osobné údaje nie sú odovzdávané do krajín mimo Európskej únie alebo do medzinárodných organizácií, okrem situácií, kedy sú tam odovzdávané na lepšie zálohovanie a ochrany dát.

5. Automatické individuálne rozhodovanie a profilovanie

Naša spoločnosť pri spracovaní Vašich osobných údajov nevykonáva žiadne automatické individuálne rozhodovanie ani profilovanie, ktoré by pre Vás malo nejaké právne účinky, alebo by sa Vás inak významne dotýkalo. V prípade, že by sa toto zmenilo, tak Vás budeme okamžite informovať.

6. Doba spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracovávame len po nevyhnutne potrebnú dobu. Ak už Vaše osobné údaje nie sú potrebné na účely spracovania, tak ich okamžite vymažeme,

V prípade, že Vaše osobné údaje spracovávame na základe súhlasu, tak je doba spracovania uvedená v tomto súhlase.

V prípade, že Vaše osobné údaje spracovávame v dôsledku zákonných ustanovení, spracovávame ich po dobu, po ktorej to zákon vyžaduje. V prípade, že zákon vyžaduje archiváciu niektorých údajov, tak tieto Vaše osobné údaje v súlade so zákonom archivujeme po požadovanú dobu.

V prípade, že Vaše osobné údaje spracovávame v dôsledku uzavretia zmluvy alebo poskytovania služby, tak Vaše osobné údaje budeme spracovávať po dobu plnenia tejto zmluvy alebo poskytovania služby a ďalej 10 rokov potom, čo došlo k ukončeniu zmluvy alebo poskytnutiu služby. Po túto dobu však Vaše osobné údaje spracovávame len za účelom bránenia sa prípadným súdnym nárokom alebo vedenie súdneho konania. Lehota 10 rokov potom zodpovedá maximálnej premlčacej lehote, počas ktorej možno nároky úspešne uplatniť na súde. V prípade, že by došlo k začatiu súdneho či iného konania,na ktoré sú potrebné Vaše osobné údaje, tak tieto budeme spracovávať aj po celú dobu týchto konaní, vrátane prípadných vykonávacích a ďalších nadväzujúcich konaní.

7. Vaše práva

7.1. Právo na informácie

Kedykoľvek nás môžete na nižšie uvedených kontaktných údajoch požiadať o to, aby sme Vám zaslali potvrdenie, či spracovávame niektoré Vaše osobné údaje a ak Vaše osobné údaje spracovávame, tak máte právo získať prístup k týmto informáciám:

a) Za akým účelom Vaše osobné údaje spracovávame a aké sú ich kategórie.

b) Kto sú príjemcovia a spracovatelia Vašich osobných údajov.

c) Po akú dobu budú Vaše osobné údaje uložené a pokiaľ nie je možné túto dobu určiť, tak kritériá použitia na stanovenie tejto doby.

d) U ktorých osobných údajov môžete požadovať ich vymazanie alebo obmedzenia spracovania a namietať proti tomuto spracovaniu.

e) O práve podať sťažnosť na dozorný úrad.

f) O zdrojoch osobných údajov, pokiaľ neboli získané od Vás.

g) Ak dochádza k automatizovanému rozhodovaniu alebo profilovaniu.

Ak nás o to požiadate, tak Vám poskytneme kópie Vašich spracúvaných osobných údajov. Ak budete požadovať ďalšie kópie, môže byť toto spoplatnené vo výške vynaložených nákladov. Ak budete žiadať v elektronickej forme, budú Vám kópie poskytnuté v elektronickej forme, ak nepožiadate o iný spôsob. Máme však právo požadovať od Vás overenie Vašej identity, aby sme mali overené, že tieto informácie týkajúce sa Vašich osobných údajov sa nedostanú k nepovolanej osobe.

Tieto informácie sa Vám pokúsime dodať čo najskôr, podľa rozsahu Vami požadovaných informácií. Najneskôr však do 30 dní.

7.2. Právo na opravu

Ak zistíte, že niektoré Vaše osobné údaje máme uvedené nepresne, nesprávne alebo neúplne, tak máte právo, aby sme tieto Vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu, potom čo nám to oznámite, opravili alebo doplnili.

7.3. Právo byť zabudnutý - právo výmazu

Máte právo, aby sme bez zbytočného odkladu vymazali Vaše osobné údaje, ak:

a) Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené.

b) Odvoláte svoj súhlas.

c) Vznesiete námietky proti spracovaniu.

d) Vaše osobné údaje sme spracovávali nezákonne.

e) Výmazom bude splnená právna povinnosť podľa zákona.

f) Osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

Vaše osobné údaje však nevymažeme ani z vyššie uvedených dôvodov, ak je tu daný jeden z dôvodov podľa čl. 17, ods. 3 GDPR.

Ak to potom bude technicky možné a uskutočniteľné a došlo k zverejneniu Vašich osobných údajov alebo sa poskytli tretím, zabezpečíme aj vymazanie týchto osobných údajov.

7.4. Právo na obmedzenie spracovania

Máte právo, aby sme obmedzili spracovanie Vašich osobných údajov, ak:

a) Nám oznámite, že Vaše osobné údaje sú nepresné, a to po dobu, než presnosť osobných údajov preveríme.

b) Vaše osobné údaje spracovávame protiprávne, ale vy nás požiadate miesto o vymazanie o obmedzenie ich použitia.

c) Už nebudeme Vaše osobné údaje potrebovať, ale Vy budete požadovať pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

d) Vzniesli ste námietku proti spracovaniu, a to po dobu, než bude preverené, či je oprávnená.

Počas obmedzenia spracovania, môžu byť Vaše osobné údaje len uložené a inak môžu spracúvať len na základe Vášho súhlasu, z dôvodu určenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov alebo z dôvodu verejného záujmu.

7.5. Právo vzniesť námietku

Máte právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, ak ich spracovávame na účely priameho marketingu. Námietku je nutné zaslať nám písomne ​​alebo emailom. V prípade, že vznesiete námietku proti spracovaniu za účelom priameho marketingu, Vaše osobné údaje v tomto rozsahu naďalej nebudeme spracovávať, ak nepreukáže závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami alebo právami a slobodami alebo pre určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov.

7.6. Právo na prenosnosť údajov

Ak nás o to požiadate, tak Vám odovzdáme Vaše osobné údaje v štruktúrovanom bežne použiteľnom formáte, aby ste ich mohli poskytnúť inému správcovi. Pričom, ak to bude technicky možné, môžete chcieť, aby sme Vaše osobné údaje priamo odovzdali správcovi, ktorého nám označíte.

7.7. Právo podať sťažnosť

Môžete kedykoľvek podať sťažnosť týkajúcu sa spracovania Vašich osobných údajov alebo neplnenia našich povinností vyplývajúcich z GDPR k dozornému úradu. Dozorným úradom je v SR Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

8. Zavedené opatrenia

Naša spoločnosť zaviedla personálne, organizačné i technické opatrenia, aby sme eliminovali rôzne závažné riziká pre Vaše práva a slobody a pre ochranu Vašich osobných údajov. Za týmto účelom sme preškolili všetkých našich zamestnancov, ktorí prichádzajú do styku s osobnými údajmi. Ďalej sú všetky osobné údaje vo fyzickej podobe zabezpečené pred neoprávneným prístupom. Pri osobných údajoch uložených v elektronickej podobe potom dodržiavame bezpečnostné štandardy a taktiež sú zabezpečené pred neoprávneným prístupom. Súčasne sme spracovali analýzu rizík za účelom ich predchádzania a vykonali sme príslušné opatrenia.

9. Poverenec pre ochranu osobných údajov

Naša spoločnosť nemá povinnosti vymenovať poverenca pre ochranu osobných údajov v zmysle GDPR a ani ho nemenovala.

10. Kontaktné údaje

V prípade akýchkoľvek žiadostí, požiadaviek, pripomienok alebo nejasností nás môžete kontaktovať na emailu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo písomne ​​na adresu nášho sídla. Prostredníctvom týchto kontaktných údajov sa na nás môžete obracať v akejkoľvek záležitosti týkajúcej sa Vašich osobných údajov a využitia Vašich práv.

11. Záver

Tieto zásady boli prijaté dňa 16.5.2018. Naša spoločnosť môže tieto zásady meniť, ak zostanú v súlade so zákonom a GDPR. O prípadných zmenách týchto zásad Vás budeme informovať na našich webových stránkach.