Záruky a záručný list

Záručná doba

Tieto záručné podmienky sa vzťahujú na tovar vyrobený obchodnou spoločnosťou Alcadrain s.r.o., ktorého nezhody s kúpnou zmluvou či vady boli uplatnené u predávajúceho v záručnej dobe. Odbornou a profesionálnou montážou môžete výrazne ovplyvniť funkčnosť, úžitkovú hodnotu výrobku a tým samozrejme spokojnosť používateľa s daným produktom. Na výrobky ALCA, nainštalované certifikovaným inštalatérom, poskytuje firma rozšírenú záručnú lehotu. V ostatných prípadoch platí záruka 2 roky odo dňa prevzatia / zakúpenia tovaru od predajcu.

Záručné podmienky

 • Kupujúci je povinný prezrieť tovar pri jeho prevzatí odpredávajúceho ešte pre inštaláciou výrobku. Na neskoršie Reklamácie zjavných vád sa nevzťahuje záruka poskytnutá spoločnosťou Alcadrain, s.r.o.
 • Prípadnú reklamáciu zakúpeného výrobku je kupujúci povinný uplatniť vo všetkých prípadoch len u predajcu, u ktorého tovar zakúpil. Pripravte si originálny doklad o kúpe a pre uplatnenie predĺženej záruky tiež riadne vyplnený záručný list.
 • Výrobky inštalované do stavby (moduly, žľaby, sifóny, atď.) musia byť nainštalované tak, aby bol umožnený ich servis a údržba (napríklad servisný otvor pri vani). Obchodná spoločnosť Alcadrain s.r.o. v žiadnom prípade nehradí náklady spojené s poškodením obkladov, dlažby alebo iného zariadenia, ktoré vzniknú pri oprave alebo pri inom úkone v dôsledku nerešpektovania týchto pravidiel.
 • Pri inštalácii je zákazník (inštalačná firma) povinný dodržiavať pokyny od výrobcu a montážny návod.
 • Po montáži nebudú uznané žiadne vady alebo poškodenia povrchu spôsobené nedodržaním týchto pokynov.
 • Nárok na uplatnenie štandardnej a rozšírenej záruky poskytované výrobcom zaniká
  • nepredložením originálneho dokladu o kúpe výrobku v prípade jeho reklamácie
  • vypršala u reklamovaného tovaru záručná doba
  • porušením ochranných pečatí a nálepiek, pokiaľ na výrobku sú
  • neodbornou montážou – montáž výrobku by mala byť vykonaná so zohľadnením stavebno-technických predpisov a noriem a iba odbornými firmami
  • poškodením tovaru pri preprave (tieto škody je nutné riešiť priamo s dopravcom)
  • používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia obvyklými pre daný výrobok
  • neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním, obsluhou
  • zanedbaním starostlivosti o tovar alebo jeho nevhodným čistením a údržbou – viď. VŠEOBECNÉ POKYNY NA ČISTENIE A ÚDRŽBU (priložené pdf)
  • ak bol tovar poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v návode, v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami
  • ak bol výrobok poškodený vodou obsahujúcou nečistoty a naplaveniny
 • Nárok na uplatnenie v rámci rozšírenej záruky ďalej nevznikne:
  • ak nebol záručný list potvrdený certifikovaným inštalatérom alebo montážnikom
  • pri predložení dokladu o kúpe výrobku bez záručného listu potvrdeného certifikovaným inštalatérom alebo montážnikom platí štandardná záruka v dĺžke trvania 2 roky
 • Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním. Pohľadové vady na viditeľnej strane výrobku sa posudzujú zo vzdialenosti 1 m v uhle predpokladaného použitia výrobku pri rozptýlenom dennom svetle.
 • Podmienky rozšírenej záruky sa netýkajú vymeniteľných gumených a tesniacich dielov, ktoré podliehajú prevádzkovému opotrebeniu a sú uvedené v cenníku náhradných dielov.
 • Spoločnosť Alcadrain s.r.o. poskytuje rozšírenú záruku iba na výrobky, ktoré sú kupujúcim používané v rámci distribúcie pitnej vody podľa platnej STN. Nevzťahuje sa na úžitkovú, silne mineralizovanú a znečistenú vodu. Rozšírená záruka sa nevzťahuje na komponenty výrobkov spadajúcich do kategórie spotrebného materiálu (napr. membrány, sitká, gumičky, tesnenia apod.)

Jste odborná instalatérská firma a máte zájem o Certifikát Alca Academy umožňující získat prodlouženou záruční lhůtu? Více informací najdete v sekci Informace o školení.

Záruka 6 let
Záruka 25 let
Skupina výrobkov Základná záruka Rozšírená záruka
Predstenové inštalačné systémy    
Nádržky a rámy 2 roky 15 let
Napúšťacie ventily (A150, A160) / Napúšťacie ventily spodné 2 / 2 roky 6 / 3 roky
Vypúšťacie ventily 2 roky 3 roky
Ovládacie tlačítka a príslušenstvo 2 roky 2 roky
WC nádržky a ventily 2 roky 3 roky
Sifóny * 2 roky 3 roky
Nerezové podlahové žľaby a sprchové vpuste ALCA *    
Zabudované časti nerezových podlahových žľabov a sprchových vpustí ALCA 2 roky 25 let
Vymeniteľné časti nerezových podlahových žľabov a sprchových vpustí ALCA 2 roky 3 roky
Líniové podlahové žľaby plastové * 2 roky 6 let
Podlahové vpuste, Univerzálne lapače strešných splavenín * 2 roky 6 let
WC sedátka, Flexi pripojenie, WC príslušenstvo 2 roky 2 roky
Venkovné odvodnenie *
2 roky 6 let
Priemyslove odvodnenie z nerezu 2 roky 5 let
Drenážne žľaby a rošty – nerez 2 roky 25 let
Drenážne žľaby a rošty – pozinkovaná oceľ 2 roky 2 roky
Sanitárna keramika 2 roky 2 roky

 * Záruka sa vzťahuje iba na funkčné technické vlastnosti výrobku, nevzťahuje sa na opotrebenie výrobku spôsobené jeho obvyklým používaním ani na vady spôsobené nedodržaním všeobecných zásad zaobchádzania s výrobkom alebo nedodržaním návodu k výrobku.